رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۹ : این عالم بیرونی یک سایه ز بالاهاست

این عالم بیرونی یک سایه ز بالاهاست
در سایه چه می جویی؟ همسایۀ جان بالاست
بیداری عالم خواب، خواب تو همه بیدار
بیدار شو ای آدم! این خطّه همه رویاست
پیمایش کتاب