رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۴۰ : جمع یکان خدا بهتر از این صدهزار

جمع یکان خدا بهتر از این صدهزار
خار ز دستان یار به ز دو صد لاله زار
روح چو میدان شود عقل کند پارپار
حکم کند چون دمی حضرت چشمان یار
پیمایش کتاب