رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۶ : یک وجب آسودگی نیست بر این خاک کور

یک وجب آسودگی نیست بر این خاک کور
خانه ی رویای خود ای دل اینجا مجور
آخر این پلّکان قبر ببین و غمان
خویش بجور و بیاب خانه ی آن سوی گور
پیمایش کتاب