رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۵۹ : به عمران خراب آباد دل باش

به عمران خراب آباد دل باش
از این آبادی دنیا خجل باش
تو روحی، خرقه‌ي دنیا چه کارت؟
نهانی گویمت چون متّصل باش
پیمایش کتاب