رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۶۶ : با مخزن بی حدّ سخن در جانم

با مخزن بی حدّ سخن در جانم
در شطّ خروشان خدا می رانم
من روحم و از هر چه حجاب آزادم
می رقصم و می چرخم و می چرخانم
پیمایش کتاب