رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۷۷ : بیدار! که عصر دیگری رخشیده ست

بیدار! که عصر دیگری رخشیده ست
حقّ بر همه کار آدمی خندیده ست
بشنو که سخن ز معبد خاموشی ست
اصوات خدا ز آسمان باریده ست
پیمایش کتاب