رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۲ : گر مرد رهی به خطّه ی جان برخیز

گر مرد رهی به خطّه ی جان برخیز
دکّان برون ببند و پنهان برخیز
میزان دهان این و آنی عمری
فحشی بده این و آن و ویران برخیز
پیمایش کتاب