رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۷ : موسیقی حق ز طبل بازاری نیست

موسیقی حق ز طبل بازاری نیست
چون هی هی مطربان اطواری نیست
موسیقی حق صدای دیگر دارد
آن چیز گه گفته اند و پنداری نیست
پیمایش کتاب