رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۸۸ : پندار خدا به ذهن بیمار مریس

پندار خدا به ذهن بیمار مریس
از حق تو چکامه‌های پندار مریس
پندار کجا رسد به قدقامت دوست
پندار مکن! جار مزن!‌ دار مریس!
پیمایش کتاب