رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹ : پرواز جز از طریق بی خویشی نیست

پرواز جز از طریق بی خویشی نیست
در رقص سماع و هر چه اندیشی نیست
از این همه درویش که در چرخ شدند
چون می نگرم یکی به درویشی نیست
پیمایش کتاب