رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۲ : خبر داری زمین یک موی یار است؟

خبر داری زمین یک موی یار است؟
عوالم سلسله گیسوی یار است؟
خبر داری که چون این حرف خوانی
گذارت بر سر ابروی یار است؟
پیمایش کتاب