رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۹۵ : آخر از این تازندگی جان ستبر آمد به کف

آخر از این تازندگی جان ستبر آمد به کف
زین بندگی، تابندگی، یاقوت صبر آمد به کف
بر دیو و دد شوریدگی، صد حلقه ها کوبیدگی
زین گونه آشوبیدگی دندان ببر آمد به کف
پیمایش کتاب