رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۰۵ : از چرخ مخواه نام و جاهت بخشد

از چرخ مخواه نام و جاهت بخشد
یا دور خوش و رفیق راهت بخشد
از یار بخواه ز چرخ بیرون گردی
بیرون ز زمان وصال ماهت بخشد
پیمایش کتاب