رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱ : عشق در کار آمد و افسانه ها آغاز کرد

عشق در کار آمد و افسانه ها آغاز کرد
لرزه ها افکند و راه آسمان را باز کرد
جام نو آورد و گرداندش به محفل دست دست
وزنو از تاب فلک رمز نهانی ساز کرد
پیمایش کتاب