رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۴ : ماییم و آسمان و معراج بی نهایت

ماییم و آسمان و معراج بی نهایت
پرّندگان روحیم هر صبح و شام و ساعت
پروردگار عالم بی منتهاست ای دوست
چون اوست خود ره ما معراج را چه غایت
پیمایش کتاب