رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۱۶ : ماورای گنبد بود و نبود

ماورای گنبد بود و نبود
عقل بودایی انسان را چه سود
روح پلکد آن سوی این بتکده
عشق جنبد ماورای این حدود
پیمایش کتاب