رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۴ : بتابد نور دل بیرون چو خورشید

بتابد نور دل بیرون چو خورشید
اگر چه دل خود اندر سینه چال است
همه عالم هم ار یکجا بتازد
کمر بستن به قتل دل محال است
پیمایش کتاب