رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۵ : رسد کار عاقل به آن درجه ای

رسد کار عاقل به آن درجه ای
که شیطان کند پرده دار حریم
مگو عاشقان از چه بی مردمند
که خلقست و وهمست و عقل رجیم
پیمایش کتاب