رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۷ : جز خنده به لب های تو هر خنده ریایی ست

جز خنده به لب های تو هر خنده ریایی ست
هر رکعت این خلقت بازنده ریایی ست
جز رخشش آن صورت تابنده چو خورشید
تابیدن هر ذرّه ی تابنده ریایی ست
پیمایش کتاب