رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۲۹ : با الفت صدهزار ساله

با الفت صدهزار ساله
دارم به کفم ز نو پیاله
دیروز به باد رفت و گویم
امروز به جام نو حواله
پیمایش کتاب