رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۱ : آخر این هزار و یکشب شد تمام و پرگشودم

آخر این هزار و یکشب شد تمام و پرگشودم
به خدا که خود ندانم ز چه گفتم و سرودم
به خیال بندبندم بنگر که می برندم
همه این هزار و یک هم تو بُدی و من نبودم
پیمایش کتاب