رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۳۵ : پرده ها پنهان گرفتی مطربا در گوش عشق

پرده ها پنهان گرفتی مطربا در گوش عشق
تخت ها آسان گرفتی زین ره مفروش عشق
با چنین فتّانگی ها کرده ای هر گوشه ای
عالمی مغضوب خویش و مردمی مدهوش عشق
پیمایش کتاب