رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۸ : پادشه وهم گفت: این منم و آن منم

پادشه وهم گفت: این منم و آن منم
مست دو بانگی زدم: بشکنم و بشکنم!
گفت عروس اجل: مستی و حدّت رواست
گفتمش ای عقل کل! جام ازل می زنم
پیمایش کتاب