رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۰ : جمعیّت خواب را بنگر و از هوش رو!

جمعیّت خواب را بنگر و از هوش رو!
جمله فک اند و دهان، جمله تو خاموش رو
این همه دعوی پوچ! باطن خر، روی قوچ!
از دم این خلق لوچ جمله هنرپوش رو
پیمایش کتاب