رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۱ : هیچ ندانسته کس باد چه و باده چیست

هیچ ندانسته کس باد چه و باده چیست
عشق کجا می برد، راه چه و جاده چیست
هیچ نپرسیده کس از چه در این چرخ شد
قصّه چه دارد زمین، گود چه، کبّاده چیست
پیمایش کتاب