رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۳ : طریق مردم بی خواب رفتن

طریق مردم بی خواب رفتن
شبان در محضر مهتاب رفتن
به بوی باده در خود بازگشتن
خوشا آن لحظه در محراب رفتن
پیمایش کتاب