رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۵۸ : وهم ره دل: کمال! تاج سر دل : وصال!

وهم ره دل: کمال، تاج سر دل : وصال
هر چه روی ماه و سال در ره بی قیل و قال
باز وصالی سر تاج وصالی دگر
این که رسی آخر راه کمالت، محال
پیمایش کتاب