رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۳ : یک حق و هفتاد قطب! ای عجبا زین عوام!

یک حق و هفتاد قطب! ای عجبا زین عوام!
مدّعیان کمال هر سو به دنبال نام
کثرت شیطان نگر، وحدت دُردانه جو
از پی این قطبکان هم تو مرو سوی دام
پیمایش کتاب