رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۴ : قلب ضعیف و جان خام

قلب ضعیف و جان خام
ره نبرد برون ز دام
طاقت سنگ و صبر کوه
می طلبد خروش جام
پیمایش کتاب