رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۶ : سالک دل سواره نیست

سالک دل سواره نیست
خام ِهزارکاره نیست
شغل یکی و عشق و بس
گفتم و استعاره نیست
پیمایش کتاب