رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۶۹ : عالم صوفی مثال خود بنمایید و یال

عالم صوفی مثال خود بنمایید و یال
عشق ولی رخ گرفت از دم این قوم قال
از سر عادت بمرد آن که ز عادت رسید
ما که رها ز عادتیم هر دممان حال حال
پیمایش کتاب