رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۰ : حاصل ویرانی ام، آنچه نمی دانی ام

حاصل ویرانی ام، آنچه نمی دانی ام
آنچه نمی جویی و آنچه نمی رانی ام
آنچه که در عقل نیست، در خبر و نقل نیست
آنچه نمی بینی و آنچه نمی خوانی ام
پیمایش کتاب