رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۳ : هرچه ادیبان شهر ناز سخن می خرند

هرچه ادیبان شهر ناز سخن می خرند
ماهوشان سخن پرده به من می درند
من متنفّر ز حرف، دلزده از نحو و صرف
هر چه حذر می کنم بیشترم می برند
پیمایش کتاب