رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۷۸ : ساقی ما چون رسید خواب حریفان پرید

ساقی ما چون رسید خواب حریفان پرید
ساقه ی دیوان شکست، خون به رخ مه جهید
آه شب تار ما عاقبت از کوچه رفت
گوش که بگرفته بود موسِقی نو شنید
پیمایش کتاب