رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۱ : هر لحظه در خود گم شدن، هر لحظه پیدایی خوشست

هر لحظه در خود گم شدن، هر لحظه پیدایی خوشست
بر باد رفتن تا خدا بر شست رسوایی خوشست
در شعله ها بنشستن و چون شعله ها برخاستن
آری چنین ققنوس وار هر لحظه برپایی خوشست
پیمایش کتاب