رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۸۳ : ای عشق مرا چه نیک ویران کردی

ای عشق مرا چه نیک ویران کردی
در زمره ی مردم پریشان کردی
در روح مرا ز جامه بیرون راندی
فارغ ز خرابه زار انسان کردی
پیمایش کتاب