رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹ : روح چون آمد چراغش برفروخت

روح چون آمد چراغش برفروخت
دیده ی انسانی اش را دوخت دوخت
واقف جان گشت و جان تاراج داد
روشنی بخشید و بی جان سوخت سوخت
پیمایش کتاب