رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۰ : جاهل مرا استاد گفت، من بندۀ آن مهوشم

جاهل مرا استاد گفت، من بندۀ آن مهوشم
سقّایی حقّ می کنم، مخموری دل می کشم
صرّاف عالم شاه من، هم آه من هم ماه من
هر لحظه ای چون با منست بر آبم و در آتشم
پیمایش کتاب