رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۱ : ای دلشده جور دیگرش باید دید

ای دلشده جور دیگرش باید دید
بی خویش حضور دیگرش باید دید
یک عمر نشینی که تو را باز آید
هر لحظه عبور دیگرش باید دید
پیمایش کتاب