رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۲ : ما رهروان عشق را در رزم ها دیدار شد

ما رهروان عشق را در رزم ها دیدار شد
هر جا که باطل قد کشید آن خطّه ما را کار شد
از گوشه ها پر می کشیم، هر گوشه ای سر می کشیم
مستانه در بر می کشیم هر جان که در پیکار شد
پیمایش کتاب