رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۵ : سال نو دل را تکاندی ای عزیز؟

سال نو دل را تکاندی ای عزیز؟
شیشه ی عادت شکاندی ای عزیز؟
از خروش وهم انسان های پوچ
جان رعنایت رهاندی ای عزیز؟
پیمایش کتاب