رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۷ : گفتگویی هست با جان های پاک

گفتگویی هست با جان های پاک
تو ندانی، تو ندانی و تو خاک!
عاقلی و عالمی و فاضلی
هر سه خوش باشد ولیکن چاک چاک
پیمایش کتاب