رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۹۸ : من در نگاه خیره ات صد آسمانها دیده ام

من در نگاه خیره ات صد آسمانها دیده ام
زان چشم اهریمن فکن حرف خدا بشنیده ام
تا نام شب دادی مرا بر تارک هفت آسمان
چه صدهزاران سالها در خاکدان گردیده ام
پیمایش کتاب