رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۲ : گوش باشید و برجا دوستان

گوش باشید و برجا دوستان
قصّه می گویم ز بالا دوستان
هم بسوزانم قَدَر زین حرفها
هم بچرخانم قضا را دوستان
پیمایش کتاب