رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۰۳ : نوبت آن نشد هنوز جام بهاریم دهی؟

نوبت آن نشد هنوز جام بهاریم دهی؟
غیبت کهنه بس کنی؟ نامۀ یاریم دهی؟
نوبت آن نشد هنوز ای شه راه سینه روز
بر سپه غمان پست فتح تتاریم دهی؟
پیمایش کتاب