رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱ : همه سو نظر چو کردی نظری به سوی ما کن

همه سو نظر چو کردی نظری به سوی ما کن
سخن سکوت بشنو، دم آدمی رها کن
دم آدمی چه باشد؟ دم آسمان عزیز است
دم آسمان بگیر و گوش محرمانه وا کن
پیمایش کتاب