رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۳ : شاخ و شانه می کشی ای عقل شاخت بشکنم

شاخ و شانه می کشی ای عقل شاخت بشکنم
سوی من جادو فرستی تخت و کاخت بشکنم
حلقه هایت وا کنم، آن دلق هایت بدّرم
مشق هایت ها کنم، آن شاخ و پاخت بشکنم
پیمایش کتاب