رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۱۷ : صحبت تنهایی و یار نهان و بهشت

صحبت تنهایی و یار نهان و بهشت
چیست در این چرخ پیر خوشتر از این سرنوشت
جان من و کشت دل، خاک تو و خشت گِل
سهم من آوای دور، سهم تو این چرخ زشت
پیمایش کتاب