رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۲۹ : کار جان شد از مکان برخاستن

کار جان شد از مکان برخاستن
از زمین و از زمان برخاستن
چشم بستن بر جهان، آن دگر
در میان آسمان برخاستن
پیمایش کتاب