رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۳۰ : چون گنج نشسته بر سر خود

چون گنج نشسته بر سر خود
چون آینه در برابر خود
در روح چنین بزرگواری
در خانه ی رنج آخر خود
پیمایش کتاب